Susec

Information om hur SUSEC behandlar personuppgifter

Att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt är av största vikt. Den här informationen har till syfte att i enlighet med EU:s dataskyddsförordning ge en övergripande information om de personuppgiftsbehandlingar som SUSEC är personuppgiftsansvarig för. Informationen har vidare till syfte att ge information till de som SUSEC behandlar personuppgifter om (registrerade), så att de kan ta till vara sina rättigheter.

Personuppgiftsansvar

SUSEC är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som SUSEC bestämmer ändamål och medel för. Exempelvis behandlar SUSEC personuppgifter vid administration av kurser, evenemang, medlemskap och informationsbrev.

Så här behandlar SUSEC personuppgifter vid anmälan till SUSEC:s kurser och evenemang

SUSEC behandlar personuppgifter i samband med anmälan till SUSEC:s kurser. Behandlingen sker för att administrera kursanmälan och för att följa upp kurserna. Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan. Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är intresseavvägning.

Så här behandlar SUSEC personuppgifter vid medlemskap i föreningen

SUSEC behandlar personuppgifter i samband med anmälan om medlemskap i föreningen. Behandlingen sker för att SUSEC ska kunna administrera medlemskapet. Vid medlemskap i föreningen blir man automatiskt medlem på SUSEC:s informationsbrev som används för bland annat att skicka ut informationen om kommande evenemang. Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan i föreningen.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn och kontaktuppgifter till enskilda som vänt sig till SUSEC.

I meddelanden som skickas in till SUSEC förekommer ofta andra typer av personuppgifter. Dessa uppgifter behandlas enbart så länge som det behövs för ändamålet.

Hantering av känsliga personuppgifter som kommer in till SUSEC

Ibland skickas känsliga personuppgifter in till SUSEC. Dessa uppgifter raderas så snart det är möjligt då SUSEC inte har behov att behandla känsliga personuppgifter.

De som kan ta del av uppgifterna

De i SUSEC:s styrelse som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

SUSEC kan i vissa fall använda sig av personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som SUSEC har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med SUSEC omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Period under vilka personuppgifterna kommer att lagras

Personuppgifter sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Personuppgifter om prenumeranter raderas vid avslutad prenumeration.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du flera rättigheter. Om du som registrerad hos SUSEC vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör SUSEC:s behandling av dina personuppgifter kan du vända dig via e-post till susec@sunet.se.

Rätt till tillgång

Du kan begära att få ett besked om huruvida SUSEC behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa - ett så kallat registerutdrag - tillsammans med viss närmare information.

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa SUSEC från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade.

Rätt till dataportabilitet

Om SUSEC behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll.

Om du har synpunkter på SUSEC:s behandling av dina personuppgifter

Du har möjlighet att lämna synpunkter på SUSEC:s behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige.