Susec

Stadgar

 1. Föreningens namn är

  SUSEC, Swedish University information SECurity group

 2. Ändamål

  SUSEC är en oberoende ideell förening för samverkan inom Informations- och IT-säkerhetsområdet vid universitet och högskolor samt närstående organisationer som betjänar högre utbildning och forskning. Som exempel på sådana närstående organisationer kan nämnas SUNET-anslutna muséer med forskningsanknytning.

 3. Verksamhetsmål

  Föreningen skall verka i första hand inom Universitets- och Högskolevärlden för

  • erfarenhetsutbyte och kompetensuppbyggnad inom området informations- och IT-säkerhet
  • höjning av säkerheten i system, applikationer och nät
  • spridandet av kunskap om informationssäkerhet
  • samverkan med samhällets olika organ inom området

  samt att vara remissorgan inom området och att vara en länk till omgivande och närstående grupper.

 4. Medlemsskap

  Till medlem i föreningen antas främst person som är anställd vid organisation enligt §2, och som i väsentlig omfattning arbetar med informationssäkerhet. Vidare kan till medlem antas person som på annat sätt kan tillföra föreningen kunnande inom området. Medlem antas av styrelsen. Medlem som övergår till annan tjänst än som avses ovan förlorar automatiskt sitt medlemsskap om inte styrelsen särskilt medger fortsatt medlemsskap. Medlem kan uteslutas, då skall minst två tredjedelar av deltagarna vid ordinarie eller extra möte besluta om detta.

 5. Årsmöte

  Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte får kombineras med ordinarie medlemsmöte.
  Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

  • mötets behöriga utlysande
  • utseende av ordförande, sekreterare och justeringsman vid mötet
  • styrelsens verksamhetsberättelse
  • revisionsberättelse( i den mån medelshantering förekommit)
  • fråga om styrelsens ansvarsfrihet
  • val av ordförande
  • val av övriga styrelsemedlemmar
  • val av revisor och ersättare
  • val av valberedning
  • medlemsavgift
  • eventuella stadgefrågor
  • ev. övriga ärenden, däribland av medlemmar stadgeenligt väckta frågor.

  Vid årsmöte skall beslutas i vilken mån styrelsen till sig kan få delegerat att utse föreningens representanter i olika organ. Beslut vid årsmöte fattas av de närvarande med enkel majoritet. Röstning med fullmakt medges inte. Kallelse till årsmöte skall utsändas senast tre veckor före mötet, elektroniska media får användas. Förslag till ärenden som skall behandlas vid årsmötet skall vara inkomna till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Om styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna finner det påkallat skall extra årsmöte hållas.

 6. Medlemsmöte

  Medlemsmöte skall hållas två gånger per år och kallelse utsändas senast tre veckor innan.

 7. Styrelse och firma

  Styrelsen består av minst fem ledamöter, ordförande, sekreterare, kassör samt 2 övriga ledamöter. Styrelsens ledamöter bör representera olika universitet och högskolor. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är deltagande i beslutet. Styrelsemöten får hållas med utnyttjande av tekniska hjälpmedel såsom videokonferens och liknande.

  Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller de personer som styrelsen utser.

 8. Revisor

  För revision av räkenskaper skall en revisor och en ersättare utses vid årsmötet.

 9. Protokoll och minnesanteckningar

  Vid sammanträden inom styrelsen samt vid årsmöte och medlemsmöte skall protokoll respektive minnesanteckningar föras.

 10. Avgifter

  Eventuell medlemsavgift fastställs vid årsmötet efter förslag från styrelsen.

 11. Räkenskapsår och verksamhetsår

  Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår utgörs av tiden 1 juli till 30 juni.

 12. Upplösning av föreningen

  För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Om beslut fattas om att föreningen ska upplösas ska föreningens tillgångar, efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, överlämnas till en partipolitiskt oberoende verksamhet med liknande syfte. Det sista årsmötet beslutar om fördelning av tillgångarna utifrån förslag framtagna av styrelsen.

 13. Ändring av stadgar

  Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid ordinarie eller extra årsmöte.